ico-place.png

Navštivte nás
K Terezovu 2769, Kroměříž

ico-phone.png

Volejte
573 343 975-6

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Autopůjčovna – půjčovní podmínky:

  1. Předmět smlouvy

Vlastimil Valášek (dále jen pronajímatel) a nájemce uzavírají smlouvu o nájmu dopravního prostředku. Pronajímatel se zavazuje na základě této smlouvy a za podmínek sjednaných v této smlouvě přenechat nájemci dopravní prostředek (motorové vozidlo) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za užívání tohoto dopravního prostředku nájemné ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě.

  1. Výše nájemného a podmínky platby

Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify a je uvedena v této smlouvě. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí se účtování a fakturace průběžně zpravidla po každých třiceti dnech nájmu.

  1. Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nájemní vztah dle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Smlouvu lze prodloužit, pokud o to nájemce pronajímatele písemně požádá a pronajímatel toto písemně potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí pojištění (viz dále bod.5), pokud tyto byly sjednány při uzavření smlouvy. Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestně právní postih. Nájemce je v takovém případě povinen, za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli zaplatit mimo nájemné i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků.

Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek o rozsahu krytí (viz. dále bod 5). Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vozidla, je nájemce povinen mimo jiné zaplatit penalizační poplatek ve výši sjednaného nájemného do té doby, než nájemce ohlásí pronajímateli ztrátu, popřípadě poškození vozidla, nebo se pronajímatel o těchto zkušenostech jinak nedozví. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu včetně dokladů od vozu, klíčů, povinné výbavy a to na místě a v době sjednané na základě této smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozu formou záznamu ve smlouvě,  provozovně autopůjčovny na adrese K Terezovu 2769, 767 01 Kroměříž v době od 7.00 hod. do 17.00 hod. v pracovní dny. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokladů od vozu, čisté a s plnou nádrží. Autopůjčovna také nabízí služby vyčištění vráceného vozidla – cena dle rozsahu znečištění. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů od vozu, klíčů a příslušenství musí převzít pronajímatelem určený pracovník.

O převzetí je vždy sepsán předávací protokol, se kterým se nájemce /v otevíracích hodinách / musí dostavit k ukončení smlouvy. Vozidlo je nájemci vždy předáno s plnou nádrží a stejně tak by mělo být i vráceno. V případě vrácení nedotankovaného vozidla bude nájemci účtována cena obvyklá. Při převozu domácích zvířat je nájemci účtován jednorázový poplatek 500 Kč.

  1. Práva a povinnosti smluvních stran

Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, obvyklým způsobem a udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneumatikách, taktéž dodržovat všechny dopravní, celní a jiné právní předpisy za účelem zabránění vzniku škody. Nájemce je povinen přistavit vozidlo na garanční prohlídky dle servisního intervalu. Překročení limitu km bude penalizováno (viz ceník).

Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání pronajatého vozidla jiným osobám než uvedeným v této smlouvě. Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat za úplatu k transportu zboží či osob. Nájemce nesmí jakkoli manipulovat s logem pronajímatele na vozidle a taktéž se zavazuje nepoužívat na vozidle žádnou formu reklamy bez písemného souhlasu pronajímatele.

Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Nájemce zejména nesmí zanechat v zaparkovaném vozidle klíče nebo doklady od vozu a vždy je povinen parkující vozidlo řádně zabezpečit za použití všech dostupných prostředků či systémů. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo. Porušení některé z těchto povinností (viz bod 4) je podstatným porušením této smlouvy a činí nájemce zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na vozidle během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost nájemce za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikla. Stejně tak je nájemce odpovědný za škody vzniklé v důsledku nesprávného užívání vozidla včetně poplatků za odtažení vozidla. V Případě potřeby je pronajímatel povinen do 24 hodin od nahlášení závady, která znemožňuje užívání vozidla, přistavit vozidlo náhradní.

  1. Postup v případě škodní události-odpovědnost za škodu

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla nebo jeho částí a dále     v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob, je nájemce vždy povinen ihned přivolat policii, bez ohledu na výši škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. V případě škodní události je nájemce povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě. Tiskopis je součástí dokladů od vozidla. Potvrzení o účasti na nehodě nebo vzniku jiné škody dalším stranám je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli nejpozději do 24 hodin od vzniku škody. V případě vzniku škody odcizením celého vozidla je nájemce povinen ihned odevzdat pronajímateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá pronajímateli za vzniklou škodu částkou 50% z celkové škody, minimálně však 50000,- Kč.

V případě zaviněné dopravní nehody, vandalismu popř.jiné události vzniklé v souvislosti s provozem pronajatého vozidla na pozemních komunikacích uhradí nájemce pronajímateli smluvní poplatek ( dále jen spoluúčast ) ve výši 5% z ceny provedené opravy, minimálně však = 5000,- Kč. V případě odcizení vozidla je nájemce povinen uhradit spoluúčast ve stanovené výši = 25000,- Kč. Spoluúčast je částka, kterou je definován podíl.

  1. Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pro případ, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu s touto smlouvou, či způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda nebo hrozba škody značného rozsahu, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, a to bez náhrady. Stejně tak je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy, neplatí-li nájemce řádně a včas fakturované platby či porušuje-li své povinnosti dle této smlouvy.

  1. Ostatní smluvní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena alespoň ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Nájemce souhlasí s tím, že budou pořízeny kopie jeho dokladů a údaje z této smlouvy včetně jeho osobních budou zpracovány na počítači a uchovány v databázi pronajímatele. Rozhodovaní všech případných sporů v v pravomoci soudů České republiky a místně příslušným je soud pronajímatele. Rozhodné znění nájemní smlouvy a všeobecných podmínek je v českém jazyce.

Uváděné poplatky odpovídají platnému ceníku společnosti a neobsahuji DPH 21%.

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku  7:00 - 17:00    

Kontaktujte nás

Půjčujeme tato vozidlathumb.jpg

Škoda Fabia,  osobní automobil, palivo BA, zdvihový objem 1198, r.v. 2006, 47KW
Škoda Octavia, osobní automobil, palivo BA, zdvihový objem 1595, r.v.2007, 75KW
Opel Corsa, osobní automobil, palivo BA, zdvihový objem 1229, 63KW, r.v.2014
Opel Astra, osobní automobil, palivo BA, zdvihový objem 1399, r.v. 2018, 74KW
Ford Transit, nákladní automobil, palivo nafta, zdvihový objem 2198, r.v.2007, 63KW